Frits van der Wiel

Ruimtelijke Ordening

Van geboorte ben ik Bulander. Tot mijn 20ste levensjaar ben ik getogen in Budel, getrouwd met Els Kraaijvanger, een echte Cranendonckse (Maarheeze). Ik ben vader van Sanne en Jelle. Na wat omzwervingen in het Brabantse (Diessen, Someren en Maarheeze) ben ik sinds 1992 weer woonachtig in Budel.

Sinds 1976 ben ik werkzaam bij de gemeentelijke overheid en zowel als generalist als  specialist inzetbaar. Tot 1 oktober 2007 was ik senior beleidsmedewerker Milieuzaken (tevens plaatsvervangend hoofd van de afdeling Milieuzaken) en Integraal Handhaving Regisseur in Someren. Ook was ik nauw betrokken bij ruimtelijke ordenings-vraagstukken (bestemmingsplannen en de reconstructie van het landelijk gebied).

Sinds 1 oktober 2007 werk ik in de gemeente Eersel binnen de afdeling Dienst-verlening als Teamcoördinator Vergunningen (omgevingsrecht, bijzondere wet- en regelgeving). Vanaf 1 april 2016 ben ik werkzaam als coördinator Team Beleid&Juridisch binnen de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Kempen (GRSK), afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). In de afgelopen 40 jaar heb ik brede ervaring opgedaan als vakspecialist op het gebied van o.a. Ruimtelijke Ordening, Bouw- en milieu(beleid) en bijzondere wetten.

Vanuit mijn werk ben ik binnen de Kempen en regionaal actief in verschillende overleg- en adviesgroepen.

Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan binnen:

 • PvdA Cranendonck (secretaris, bestuurslid en interim-voorzitter)
 • IVN Cranendonck (bestuurslid en lid milieuwerkgroep)
 • Ondernemingsraad (OR) gemeente Someren (secretaris en voorzitter)
 • Milieuadviesraad in de toenmalige gemeente Maarheeze (secretaris)
 • Stichting Station Maarheeze (medeoprichter en bestuurslid)
 • Ledenraad Rabobank Weerterland en Cranendonck
 • Energiecoöperatie Cranendonck
 • Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
 • Provincie Noord-Brabant (MilieuOverlegLagereOverheden)
 • Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)
 • Metropool Regio Eindhoven (MRE)
 • Omgevingsdienst zuidoost Brabant (ODZOB) .

Neen, een specifieke reden om de politiek in te gaan, had ik niet. Het was meer het gevoel dat ik vanuit mijn gemeentelijke achtergrond een actieve, dienstbare en positieve bijdrage zou kunnen leveren aan onze lokale samenleving. Niet alleen van binnenuit als gemeenteambtenaar, maar ook als volksvertegenwoordiger.

Sinds 1999 ben ik actief lid van de PvdA afdeling Cranendonck. Ik ben al snel toegetreden tot het bestuur, lid geworden van de steunfractie en benoemd tot fractievertegenwoordiger in raadscommissies.

In 2002 werd ik gekozen tot raadslid in de gemeente Cranendonck en vanaf 2006 ben ik fractievoorzitter van de PvdA. In deze laatste functie houd ik mij zowel intern als extern bezig met zaken, die het reilen en zeilen binnen de PvdA-fractie beïnvloeden. De PvdA-fractie beschikt over ervaren raadsleden met ieder zijn/haar specialisme. Vanuit mijn achtergrond is het logisch, dat ik mij nu als raadslid vooral bezig houd met vraagstukken op het gebied van milieu, natuur en ruimtelijke ordening en met zaken die belangrijk zijn voor de totstandkoming van een duurzame Cranendonckse samenleving. Ik kijk met veel voldoening terug op de rol die ik de afgelopen jaren heb gespeeld bij bijvoorbeeld de heropening van het station Maarheeze, de vaststelling van de Visie Bebouwingsconcentraties en het terugdraaien van het sloopbesluit over het gemeentehuis.

Maar ook op mijn persoonlijke contacten met burgers en de daarop gevolgde adviezen kijk ik met veel plezier terug. Want de lokale politiek is van en voor de bevolking. Natuurlijk gaat het om inhoud, maar wat mij betreft ook vooral om de omgang met de burgers. Als raadslid wil ik dan ook bereiken dat:

 • De gemeente haar inwoners in een vroeg stadium betrekt bij de besluitvorming;
 • Zodat de gemeentelijke organisatie dichter bij haar inwoners komt te staan;
 • De gemeente openstaat voor de inbreng van haar inwoners;
 • De politiek eerlijk en duidelijk naar haar inwoners is.

Een aantal dossiers vraagt al een tijd om afgerond te worden. Het komend jaar dient eindelijk het bestemmingsplan Duurzaam Industrieterrein Cranendonck (DIC) te worden vastgesteld, met inachtneming van de leefbaarheid in Dorplein en de veiligheid. Ook de centra van Budel en Maarheeze moeten worden opgepakt en versterkt worden ingericht. En wat te denken van een verantwoorde ruimtelijke en landschappelijke inpassing van het Hof van Cranendonck? Maar ook de besluitvorming over de afwikkeling van vrachtverkeer, zowel in Maarheeze als in Budel (Randweg-Zuid) dient plaats te vinden. Dossiers die al veel te lang liggen.

Daarnaast zal ik aandacht blijven vragen voor de ontwikkeling van een dienstverlenende gemeente met een organisatiestructuur, waarin door het ambtelijk apparaat en het gemeentebestuur op een efficiënte en klantgerichte wijze wordt gewerkt, passend binnen de Cranendonckse cultuur.
En last but not least dient de gemeente Cranendonck zich te richten op het creëren van een financieel gezonde situatie.

Cranendoncklaan 84
6021 JV BUDEL