13 november 2017

Vrij eensgezind in begrotingsbehandeling 2018

Dinsdag 7 november j.l. vond de begrotingsbehandeling plaats in Cranendonck. Wat opvallend was: alle fracties waren vrij eensgezind en voor het eerst in jaren is de begroting door alle fracties aangenomen! Voor zover ik me kan herinneren, is dat de afgelopen 12 jaar niet eerder voorgekomen!

Alle fractievoorzitters kregen 10 minuten de tijd hun algemene beschouwingen te houden n.a.v. de programmabegroting 2018. Mocht u daarin geïnteresseerd zijn, dan kunt u die afluisteren via de link: https://channel.royalcast.com/cranendonck/#!/archived. Wat sprong daarbij het meest in het oog? De zorgen, die men algemeen deelde over het bekostigen van alle uitgaven, die gedaan worden in het kader van het sociale domein! Er gaat alleen in Cranendonck maar liefst meer dan 17 miljoen euro om in het sociale domein. Daar gebeurt uiteraard erg veel voor: denk aan werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, huishoudelijke hulp, zorg, welzijn, jeugd, opvoeding, gezondheidsbeleid, inburgering, sociale activering en onderwijs.

Het is maar goed dat de bijdragen, die we uit het Gemeentefonds ontvangen, zowel in mei als in september gunstig uitpakten voor Cranendonck. 60% van de gemeentelijke inkomsten bestaat uit deze uitgaven. Daarnaast bestaat er ook een soort reservepot sociaal domein, “egalisatiereserve sociaal domein” genoemd. Daar is dit jaar tot nu toe al €1,5 miljoen uitgehaald, waardoor daar nu nog maar €500.000 in zit. Als er volgend jaar weer wat tegenvalt, kunnen we daar zomaar mee in de problemen komen. De kosten moeten immers wel betaald kunnen worden. Wij hebben als gemeenteraad de opdracht om zowel aan de voorkant het beleid en de kosten te bewaken, maar moeten uitgaven ook aan de achterkant kunnen verantwoorden. Natuurlijk is het ons ook bekend dat vanaf 1 januari 2015, toen die taken vanuit het Rijk overgeheveld werden naar de gemeenten er tegelijkertijd fors bezuinigd moest worden. Dat was geen geringe opgave en één troost, we zijn niet de enige gemeente, die daarmee worstelt. Toch blijft het een zorgpunt. Ook in de toekomst, waarin een steeds groter beroep op ieder zijn eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gedaan wordt, moet men , indien nodig, een beroep kunnen doen op de zorg. Gelukkig wordt er nog meer ingezet op preventie en resultaatgericht werken. Er werd raadsbreed een motie aangenomen om de weerbaarheid van jonge kinderen te bevorderen. Daarnaast haalde een andere motie “Zicht op zorg” ook de steun van de meeste raadsleden m.u.v. CA! In deze motie werd erop aangedrongen het gebruik en de inzet van de zorg in Cranendonck, inclusief de financiële vertaling hiervan, elk kwartaal te rapporteren.

De motie gehandicaptenparkeerkaart werd raadsbreed aangenomen en daarmee worden de kosten voor een dergelijke kaart in Cranendonck verlaagd. Ook een motie om de groencontainer vanaf half oktober t/m eind december gratis aan te blijven bieden werd unaniem aangenomen. Met die restrictie dat er in december nog over de tarieven van de overige containers en het vastrecht een besluit genomen moet worden.

Wethouder Kuppens zegt toe n.a.v. 2 amendementen (Personeelsbegroting en Uitbreiding Capaciteit handhaving) bij de vaststelling van het omgevingsbeleidsplan de mogelijke uitbreiding van de handhavingscapaciteit tot maximaal 1,5 fte binnen het reguliere p-budget te willen financieren.

Willen we het hele raadsprogramma, dat voor de afgelopen 4 jaar gepland was, af kunnen ronden, dan moet er bij een aantal projecten wel flink gas gegeven worden om niet al te zeer uit te lopen in de planning. Dat gaat uiteraard weer gepaard met extra kosten en dat is jammer. Want ook al is er afgelopen jaren kritisch naar de uitgaven gekeken we teren helaas toch in…….hoe je het ook wendt of keert. Het was goed te constateren dat de meerderheid van de fracties op hetzelfde spoor zat.