Overeenkomst AZC getekend

8 februari 2018

Op 8 februari 2018 is een nieuwe bestuursovereenkomst getekend tussen Gemeente Cranendonck en COA opvanglocatie Nassau Dietz Kazerne in Budel, waardoor het AZC op dit terrein voortgezet wordt.

E.e.a. is een vervolg op de bestuursovereenkomst en de kaders, zoals die zijn aangenomen door de gemeenteraad in mei 2016. Hoewel de PvdA-fractie toen een ruimhartiger beleid voorstond en het amendement van CA!, CDA en VVD om die reden niet steunde, zijn we wel verheugd met deze stap.

Omdat in het regeerakkoord gesproken wordt over drie gemeenschappelijke vreemdelingen-locaties en deze locatie daar één van is, is het in een stroomversnelling gekomen. In zo’n locatie zitten ketenpartners COA, IND, DT&V (Dienst Terugkeer en Vertrek), marechaussee en politie onder één dak en gaan dus in elkaars nabijheid functioneren. Nu wordt er al nauw samengewerkt. Dan wordt dat nog meer geïntensiveerd en geoptimaliseerd.

Daardoor kan Nederland ook in de toekomst flexibel blijven reageren op wisselingen in aantal asielaanvragen. De afgelopen jaren hebben laten zien dat het aantal aanvragen héél grillig kan variëren.

Wat is er nu precies besloten? De Gemeente Cranendonck is met het COA overeen gekomen, voor de duur van 10 jaar, met een mogelijke verlenging van 5 jaar, om een opvanglocatie voor maximaal 1500 asielzoekers te vestigen op een deel van de locatie van de voormalige Nassau Dietz Kazerne (op 10 van in totaal 80ha). Omdat het aantal asielzoekers de laatste jaren drastisch afgenomen is, is er afgesproken tot uiterlijk 1 januari 2020 hier maximaal 800 asielzoekers op te vangen. In principe zijn nu 500 opvangplekken ingericht, de overige 300 worden als reservecapaciteit ingezet.

Nu gaat de samenstelling van de opvangplekken voorlopig bestaan uit COL (= Centrale Opvanglocatie), de zogenaamde aanmeldstraat (waar gezorgd wordt voor huisvesting en begeleiding gedurende een paar dagen) en een POL (= Procesopvanglocatie, waar de IND, DT&V, marechaussee en politie hun werk doen en de mensen wat langer blijven).

De komende 2 jaar wordt gebruikt om de planvorming en de besluitvorming met alle ketenpartners verder uit te werken. Ook gaat de Gemeente een verdere verkenning uitvoeren naar de gebiedsontwikkeling van het hele terrein. Uiterlijk 1 mei 2019 gaat het COA in overleg met alle ketenpartners aangeven hoe zij deze locatie verder wil gaan inzetten voor de opvang van asielzoekers.