8 maart 2018

Besluit inrichting De Borgh doorgeschoven

Dit dossier vond ik met stip het lastigste van de afgelopen raadsperiode.

Op 19 mei 2015 was al het besluit genomen tot verbouw/nieuwbouw van De Borgh, voor een bedrag van €5,7 miljoen. De PvdA-fractie vond het destijds al een absurd hoog bedrag, maar heeft toen toch ingestemd omdat we ook inzagen dat het gebouw aan een grondige renovatie toe was. We hebben immers gezamenlijk afgesproken dat in elke kern het gemeenschapshuis een centrale rol gaat vervullen. Je zou mogen aannemen dat er bijna drie jaar geleden ambitieus aan de gang gegaan is met deze opdracht. Nu blijkt dat het proces minder voortvarend is aangepakt dan gehoopt en dat er vooral in de communicatie tussen gebruikers en bestuur van De Borgh ruis op de lijn is gekomen. Soms werden de gebruikers op het allerlaatste moment ergens over geïnformeerd, zelfs in een vakantie, of moest men binnen een dag een reactie geven op een wijziging in een eerder plan. Ik herinner me  een open dag in De Borgh, nu ruim twee jaar geleden, waarop alle gebruikers hun verhaal konden doen. Het viel me toen al op dat bijna niemand van de gebruikers tevreden was. Ook ontbrak het bij de meeste gebruikers aan duidelijkheid over wat ze nu precies verwachten kunnen, hoeveel m2 voor ieder beschikbaar is, enz.

Inmiddels is er al €800.000 uitgegeven, o.a. aan begeleidingskosten en onderzoeken. Je mag voor zo’n bedrag toch kwaliteit verwachten, maar dat lijkt niet het geval te zijn. Door het talmen van alle actoren is er de afgelopen 3 jaar weinig voortgang geboekt. Bij de aanbesteding bleken de bouwkosten zo toegenomen te zijn, dat er een extra krediet van een half miljoen euro nodig was voor de inrichting. Tijdens de commissievergadering bleek daar geen meerderheid voor te zijn, te meer omdat de ingediende exploitatieoverzichten weinig onderbouwd en erg optimistisch begroot waren. Zo werd er van uitgegaan dat twintig extra cultuuravonden in de vorm van cabaret-voorstellingen en filmavonden winstgevend zouden zijn. Men weet hier bij AK De Smeltkroes dat dit geen realistische voorstelling van zaken is.

Jan van Tulden (van CA!) voelde als verantwoordelijk wethouder dat hij in actie moest komen om te redden wat er te redden viel. Uiteindelijk kregen de raadsleden kort vóór de raadsvergadering een nota van wijziging toegemaild. Daarin werd voorgesteld om de €5 ton plus de dekkingswijze voor de inrichting uit het voorstel te halen, de nieuw- en verbouw door te zetten en opnieuw in gesprek te gaan met betrokkenen. Uiteindelijk heeft de raad met ruime meerderheid besloten dit gewijzigde raadsvoorstel van de agenda af te voeren. Nu kan met de bouw gestart worden en kunnen ondertussen alle betrokkenen opnieuw met elkaar in gesprek om het geschade vertrouwen te herstellen. De nieuwe raad kan later een nieuw raadsvoorstel bespreken, in de hoop dat er dan wèl een deugdelijk exploitatieplan ligt dat door alle betrokkenen gedragen wordt. Dus er is nog heel wat werk aan de winkel om dat te bereiken.

Daarnaast was deze vergadering voor mij een memorabele dag: voor de laatste keer in ruim 20 jaar maakten PvdA-raadsleden deel uit van de gemeenteraad in Cranendonck! Betekent dit nu dat het PvdA-gedachtegoed niet meer ingebracht zal worden? Nee hoor: aan de gemeenteraads-verkiezingen op 21 maart 2018 neemt Pro6 deel als nieuwe partij, waarvan de PvdA een van de toeleveranciers is van progressieve mensen, die zich gaan inzetten voor de belangen van alle zes de kernen van Cranendonck. Ik bedanken de overige fracties voor de prettige samenwerking en hoop na de verkiezingen weer deel uit te maken van de gemeenteraad van Cranendonck, liefst met een paar fractiegenoten méér.