Hoe wordt de Zuiderpoort geprivatiseerd?

30 november 2017

Op 28 november werd in de commissievergadering de privatisering van het Zuiderpoortcomplex incl. het zwembad besproken. Dat gebeurde aan de hand van een notitie waarin drie scenario’s voorgelegd werden.

Opvallend was dat er vooral veel vragen en onduidelijkheden waren. Zelfs de vele technische vragen vooraf gesteld hadden dat niet kunnen voorkomen. Waarom had het zo lang moeten duren voordat het personeel, maar ook de gemeenteraad, verder geïnformeerd werd over de stand van zaken? De heer Jos van Gennip sprak namens het personeel in. Hij schetste een onthutsend beeld van de gang van zaken. Vooral het gebrek aan communicatie kwam daarin naar voren. Onduidelijkheid en onzekerheid zijn voor niemand prettig. Er waren nog teveel open eindjes, het sociaal plan voor het personeel was nog niet klaar, de OR had nog geen advies uitgebracht, enz. Wethouder van Tulden kon daar geen opheldering over geven. Hij constateerde alleen een verschil in waarneming en beleving. Dhr. Van Miltenburg, de projectleider, deed zijn uiterste best duidelijkheid te verschaffen voor zover dat binnen zijn vermogen lag.

De nieuwe exploitant wil graag z.s.m. aan de slag om met creatief ondernemerschap het hele complex weer nieuw leven in te blazen. Prima uitgangspunt natuurlijk, maar dan moeten er wel een aantal zaken van te voren opgehelderd zijn, zeker als er personeelsleden bij betrokken zijn. Daarnaast wil de raad toch meer cijfers tot haar beschikking krijgen, waaruit blijkt wat voor kosten het meerjarig onderhoudsprogramma met zich meebrengt. De gemeente blijft immers voor dat deel verantwoordelijk en we gaan geen blanco cheque uitschrijven. De bezuinigingstaakstelling van €115.000, al opgenomen in de gemeentebegroting van 2018, moet geen doelstelling op zich zijn. Kortom: het voorliggende raadsvoorstel was nog niet rijp voor besluitvorming. Dat werd commissiebreed geconstateerd.

Wethouder van Tulden beloofde met een nota van wijziging en een memorie van toelichting te komen, in de hoop e.e.a. nog voor het nieuwe jaar te kunnen klaren. Dat lijkt een bijna onmogelijke klus. De PvdA-fractie vindt het hoe dan ook belangrijk dat het zwembad in Cranendonck behouden blijft. Gelukkig waren meer fracties die mening toegedaan. We houden niet van uitstel, maar alleen een goed uitgewerkt raadsvoorstel, waarin alle consequenties voor alle partijen op een rijtje staan, kan op onze instemming rekenen!