Burgerparticipatie moet interactief zijn

Door Henk van Lint op 14 december 2017

Het college van B&W en de gemeenteraad hebben burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Het is de rode draad in het Raadsprogramma van deze gemeenteraadsperiode. Binnen de Cranendonckse politiek zijn daar in de afgelopen periode flinke sprongen voorwaarts gemaakt. Tijdens dit proces worden soms compromissen gesloten, soms ook blijven de standpunten en mogelijke oplossingen uiteen lopen. Dat is op zich niet erg, zolang burgerparticipatie maar een interactief proces is. Argumenten vóór en tégen moeten uitgewisseld worden in een ordentelijk gesprek. Het leidt uiteindelijk tot een conclusie of tot nader onderzoek.

Dat interactieve proces schiet er nog weleens bij in. Nog iets te vaak wordt burgerparticipatie bij beleidsmakers in de vorm gegoten van eenrichtingsverkeer. Burgerparticipatie is dan niet interactief: er wordt alleen maar gezonden. Het beleid/de standpunten zijn nog te vaak in beton gegoten.

Dit geeft bij de ontvanger(s) een onbevredigend gevoel. Het gevaar bestaat zelfs dat de burgers tijdens dit proces afhaken. Het draagt niet bij aan het verbeteren van het vertrouwen in de politiek. De indruk ontstaat van: “het staat toch al vast, de beslissing is al genomen!”.

Iedereen kent wel een aantal voorbeelden waarin het proces van burgerparticipatie niet optimaal verlopen is.

De nieuwe gemeenteraad, die in maart 2018 gekozen wordt, moet – samen met burgemeester, wethouders en beleidsmakers – in het nieuwe “Raadsprogramma” hier echt werk van maken. Burgerparticipatie moet nog beter!

Henk van Lint

Henk van Lint

Was 17 jaar als onderwijzer werkzaam in het onderwijs, o.a. in het onderwijs aan slechthorende kinderen. Daarna heeft hij zo’n 25 jaar gewerkt bij de landelijk sportorganisaties NSF, NOC*NSF, Nederlandse Ski Vereniging en de Nederlandse Toerfiets Unie. Bekleedde – als vrijwilliger – vele bestuursfuncties in de sport, onder andere bij de KNZB (voorzitter commissie recreatiesport,

Meer over Henk van Lint