1 februari 2018

Besluit op moeilijk dossier: Randweg-Zuid

Op dinsdagavond 30 januari is er een besluit genomen over de Randweg-Zuid in Budel. Het traject via de Schoterakker-plus variant zal in ieder geval niet voortgezet worden. Daarnaast heeft het college de opdracht gekregen om in overleg met omwonenden, het Collectief Randweg-Zuid en omliggende gemeentes te bespreken welke maatregelen nodig zijn om de knelpunten op de huidige “tijdelijke“ Randweg -Zuid op te lossen en dit vóór 1 september a.s. terug te koppelen.

Dit is nu een voorbeeld van een dossier, wat ik persoonlijk erg lastig vind. Waarom? Omdat het al een héél lang lopend traject is, waarin je graag duidelijkheid wil verschaffen. Door allerlei ontwikkelingen volgen de plannen elkaar op en worden mensen, die aan de “tijdelijke randweg” wonen, zwaar op de proef gesteld qua veiligheid en leefbaarheid. Uiteraard wil je ook gehoor geven aan hun bezwaren en iets doen om die te verlichten.

Er moest in de jaren negentig een oplossing gezocht worden voor het steeds drukker wordende centrum van Budel. Er moest verkeer geweerd worden en met name vrachtverkeer. Toen is er voor een tijdelijke oplossing gekozen in de vorm van de “tijdelijke Randweg” via Randweg-Oost, Meemortel, Heikantstraat, Mulkstraat, Midbuulweg en Grensweg in combinatie met verkeersremmende maatregelen in het centrum van Budel. Die hebben aanvankelijk tot het gewenste resultaat geleid. In 2015 zijn er in beperkte mate maatregelen doorgevoerd om de grootste knelpunten op dit traject aan te pakken. Toen was al bekend dat door deze ingrepen het tijdelijke traject niet voor de lange duur duurzaam veilig ingericht zou zijn. Daaraan hing immers een veel hoger kostenplaatje en toekomstige ontwikkelingen zouden duidelijk moeten maken of dit ook financieel verantwoord was.

Al lang voor die tijd was er een onderzoek gedaan naar de meest wenselijke variant voor de Randweg-Zuid. Toen kwam de Schoterakker-plus variant eruit als de beste optie. Die optie is toen geparkeerd.

Voortschrijdend inzicht en onderzoek heeft aangetoond, dat Budel-Zuid en -Oost erbij gebaat zullen zijn als het vrachtverkeer veel meer via de Randweg-Oost, Randweg-Zuid, Fabrieksstraat en Kempenweg zou rijden. Daarvoor moet eerst de nieuwe toegangsweg bij het DIC aangelegd zijn: pas dan zal de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid gewaarborgd zijn. Daarmee zal de verkeersdruk op de “tijdelijke Randweg” fors afnemen. E.e.a. zal weer ten goede komen aan de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Daar doen we het tenslotte toch allemaal voor.

Alleen het CDA heeft tegen gestemd, omdat naar hun idee deze besluiten niet direct tot een oplossing leiden. Maar het is wel een tussenstap naar een definitieve oplossing. Mocht in de toekomst blijken dat er alsnog een ander traject aangelegd moet worden, gezien alle ontwikkelingen die nu op stapel staan, dan kan dat geïnitieerd worden. Het gereserveerde bedrag hiervoor blijft gelukkig bestaan.